МЕНЮ

19. kapitulua - Aduana-prozedurei buruzko xedapen orokorrak

127. artikulua. Aduana-prozedurak aplikatzea

 1. Batasuneko aduana-mugan zehar garraiatutako salgaiak, eta beste salgaiak Kode honek ezartzen dituen kasuetan, Batasuneko aduana-lurraldean aurkitu eta erabiltzeko, Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzeko eta (edo) kanpotik aurkitzeko eta erabiltzeko. Batasuneko aduana-lurraldea, aduana-prozeduretan jartzeko gai dira, kode honek beste xedapenik eman ezean.
 2. Salgaiak Batasuneko aduana lurraldean aurkitu eta erabiltzeko helburuen arabera, Batasuneko aduana lurraldetik esportatu eta (edo) Batasuneko aduana lurraldetik kanpo aurkitu eta erabiltzearen arabera, ondoko aduana prozedurak aplikatzen zaizkie salgaiei. :
 3. Aduana-erregimenean jarritako salgaiak beste aduana-prozedura batzuetan edo aduana-erregimen berean jar daitezke:
  1. salgaiak jartzen dituen aduana-prozedura osatzea;
  2. salgaiak jartzen dituen aduana-prozedura etetea;
  3. salgaiak garraiatzeko (garraiatzeko) Batasuneko aduana lurraldean zehar eta (edo) Batasuneko aduana lurraldearen zati batetik Batasuneko aduana lurraldearen beste zati batera garraiatzeko Batasuna, eta (edo) itsasoz Kode honen arabera.
 4. Aduana-prozeduren edukia eta aduana-prozedurak aplikatzea arautzen duten xedapenak, merkantziak aduana-prozeduretan jartzeko baldintzak, aduana-prozeduren arabera salgaiak aduana-prozeduren arabera erabiltzeko baldintzak barne, aduana-prozedura horietan jarri ondoren, osatzeko, amaitzeko prozedura. , aduana-prozedurak etetea eta berrabiaraztea, bai eta aduana-zergak, zergak, dumping berezien, antidumping, konpentsazioko zergak ordaintzeko betebeharra agertu eta amaitu zeneko inguruabarrak, horien kalkuluaren eta ordainketaren epea eta (edo) zehaztasunak aduana-prozeduretan jarritako (jarritako) salgaiei edo aduana-prozedurak aplikatzeko esparruan jasotako (eratutako) fabrikatutako (jasotako) salgaiei zehazten dituzte atal honetako dagozkien kapituluek, eta Kode honek xedatutako kasuetan - Batzordeak eta (edo) aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeria.
 5. Estatu kideek aduana arautzeari buruzko legeriak, salgaiak aduana-prozeduretan jartzeko baldintzez gain, aduana-garraiorako aduana-prozedura eta aduana-lurraldetik kanpo izapidetzeko aduana-prozedura izan ezik, baldintza hori ezarri dezake. aduana-prozeduretako salgaiak, aduana-zergak eta zergak ordaintzeko betebeharra betetzea bermatzen dutenak, zerga bereziak, antidumping eta konpentsatzaileak.

128 artikulua. Aduanako erregimenean ondasunen jartzea

 1. Kode honen 83. artikuluan zehaztutako pertsonek eskubidea dute kode honek xedatutako aduana-prozedura aukeratzeko, salgaien aduana-aitorpena eskatuz edo salgaiak askatzeko deklaratzen dutenean salgaien aitorpena egin aurretik edo salgaiak inportatuta. portuko lurraldea. FEZ edo FEZ logistikoa.
 2. Salgaiak aduana-erregimenean jartzea aduana-agintaritzak aduana-deklarazioa edo salgaiak askatzeko eskaera aurkezten duenetik hasten da, salbu eta kode honek xedatutakoa salbu, eta salgaiak askatzearekin batera amaitzen da. Kode honen 1. artikuluko 204. paragrafoan aurreikusitako kasua izan ezik.
 3. Salgaiak aduana-erregimenean jartzeko eguna salgaiak askatzeko eguna da, Kode honetako 1. artikuluko 204. paragrafoan aurreikusitako kasua izan ezik.
 4. Salgaiak deklaratutako aduana-erregimenean jartzeko baldintzak betetzen direla baieztatzeko betebeharra deklaratzailearen esku dago.
 5. Osasun eta koarentenako, albaitaritzako, koarentenako fitosanitario eta beste kontrol mota batzuk (gainbegiratzea) jasan ditzaketen salgaiak aduana prozedurapean jartzen dira estatu kontrol mota egokia (gainbegiratzea) ezarri ondoren.
 6. Tarifaz kanpoko erregulazioko neurriren bat sartzerakoan, aduana-prozedurak zehazten badira zein neurritan ezarri den salgaien kokapenaren arabera, orduan salgaiak ez dira aduana-prozedura horietan jartzeko gai izango, edozein dela ere xedatutakoa. atal hau.

129. artikulua. Aduana-prozedura amaitu, amaitu, eten eta berritzea

 1. Aduana-prozeduren eragina kode honek ezarritako kasuetan, prozeduretan eta baldintzetan amaitu ahal izango da, eta kode honek xedatzen badu - Batzordeak edo estatu kideetako aduana arautzeari buruzko legeriak.
 2. Aduana-prozeduraren ekintza amaitutzat jotzen da aduana-agintaritzak ezarritako aduana-prozeduraren indarraldia amaitu baino lehen, baldin eta aduana-deklarazioamerkantziak aduana-erregimenaren pean jartzeko aurkeztu zen, aduana-agintaritzak erregistratuta, aduana-prozedura amaitzeko epean, salbu eta aduana-agintaritzak salgaiak askatzeari uko egin zionean deklaratutako aduana-prozedura edo aduana-deklarazioa erretiratu zen Kode honetako 113. artikuluaren arabera.
 3. Aduana-erregimenean jarritako salgaien aitorpena den pertsona baten likidazioa egonez gero, estatu kideetako legeriak beste epe bat ezarri ahal izango du, aduana-prozedura amaitu baino lehen Kode honetan xedatutakoa baino. , eta aduana-prozeduraren ekintzak betetzera behartuta dauden pertsonak ere zehaztu daitezke.
 4. Aduana-prozeduren eragina kode honek ezartzen dituen kasu, prozedura eta baldintzetan amaitzen da, eta kode honek, Batzordeak edo estatu kideetako aduana-araudiari buruzko legeriak xedatzen badu.
 5. Kode honek xedatutako kasuetan, aduana-prozedura baten pean jarritako salgaiak, funtzionamendua amaituta, baita jasotako (eratutako), fabrikatutako (jasotako) aduana-prozedura hori aplikatzerakoan gordetakoak izango dira. aduana-agintariek Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 6. Aduana-erregimenaren pean jarritako salgaiak, efektua amaitu egin da, baita jasotako (eratutako), fabrikatutako (jasotako) salgaiak, aduana-prozedura hori aplikatzearen esparruan, aduana-agintariek atxikitakoak ez diren 5. paragrafoaren arabera. artikulu honek aldi baterako biltegiratzea jasoko du kode honetako 16. kapituluan xedatutakoaren arabera.
 7. Batasuneko aduana lurraldean dago atzerriko salgaiakAduana-prozeduraren ekintza amaitu denerako, Batasuneko aduana-lurraldean kokatzeko eta erabiltzeko edo Batasuneko aduana-lurraldetik esportatzeko, atzerriko salgaiei aplikatzen zaizkien aduana-prozeduretan ezarriko dira. Kode honek aurreikusten dituen kasuak izan ezik.
  Adjudikazio prozedurak aplikatzearen ondorioz jasotako (eratutako), fabrikatutako (jasotako) salgaiak, Batasuneko aduana lurraldean kokatzeko eta erabiltzeko, Batasuneko aduana lurraldetik esportatzeko edo horretara inportatzeko lurraldea merkantzia horiei dagozkien aduana-prozeduren arabera ezarriko da, aduana-prozeduretan zehar eskuratu zuten egoeraren arabera, kode honek aurreikusten dituen kasuak izan ezik.
  Batasuneko aduana-lurraldetik kanpo kokatutako salgaiak, aduana-prozedura amaitu denerako, Batasuneko aduana-lurraldetik kanpo geratzeko, Batasuneko salgaiei aplikatzen zaizkien aduana-prozeduren arabera jarri behar dira eta inportatu Batasuneko aduana-lurraldea - atzerriko salgaiei dagokien aduana-prozeduren arabera.
 8. Merkantziak artikulu honetako 7. paragrafoaren arabera aduana-prozedurak jartzen direnean aduana-prozedurak amaitu ondoren, kode honetako xedapenak salgaiei aplikatuko zaizkie, aduana-zergak, zergak, bereziak, anti -Kode honek xedatutako zerga konpentsatzailea, salgaiak aduana-prozeduretan jartzen direnean aplikatzen direnak dagozkien aduana-prozedurak osatzeko, kode honen 226. artikuluan aurreikusitako berezitasunak izan ezik.
 9. Aduana-prozeduraren eragina eten daiteke aduana-erregimenean jarritako salgaiak edo beste aduana-erregimen baten pean salgaiak horiek eraldatzeko produktuak jarriz gero, baita Kode honen 1. artikuluaren 133. paragrafoan aurreikusitako kasuan ere.
  Beste aduana-prozedura batzuen funtzionamendua eteteko erabiltzen diren aduana-prozedurak, baita aduana-prozeduraren funtzionamendua eten daitekeen kasuak ere, kode honen bidez zehazten dira, eta kode honek xedatzen badu, Batzordeak.
  Aduanako izapideak eteteko eta berriro hasteko prozedura finkatutako kasuetan Batzordeak zehazten du.

130. artikulua. Aduana-prozeduren indarraldiaren baldintzak luzatzea

 1. Aduana-agintaritzak ezarritako aduana-prozeduren baliozkotasun-epea aduana-agintaritzak luzatu egiten du hura amaitu baino lehen, eta Kode honek edo estatu kideetako legeriak 3. artikuluaren 165. paragrafoaren 3. paragrafoarekin bat etorriz xedatutakoaren arabera. Kode honen 178. artikulua eta 3. paragrafoa, kode honen 190. artikulua, kode honek xedatutako baldintzetan edo Batzordeak zehaztutako baldintzak edo kode honen arabera aduana arautzeari buruzko estatu kideetako legeriak ezarritako baldintzak amaitu ondoren.
 2. Aduana-agintaritzak ezarritako aduana-prozeduren indarraldia luzatzeko prozedura Estatu kideetako aduana-araudiari buruzko legeriak ezartzen du.

131. artikulua. Barne-merkatua babesteko neurriak betetzeari dagozkion zerga bereziak, antidumpingak, konpentsatzaileak eta (edo) Batasuneko Itunaren 50. artikuluan ezarritakoaren arabera ezarritakoak, salgaiak azpian jartzerakoan. aduana-prozedura

Barne-merkatua babesteko neurriak betetzen direla, dumpingaren aurkako, konpentsazioko zergak eta (edo) Batasuneko Itunaren 50. artikuluan ezarritakoaren arabera ezarritako beste betebehar batzuk ez diren moduan ezartzen direla salgaiak merkatuan jartzen direnean aduana-prozedurak, neurri horiek betetzea aurreikusten duten kokapen-baldintzek Kode honek, Batasuneko Itunak edo Batzordearen egintzak, neurri horiek ezartzen dituztenak, xedatzen ez badu.

132. artikulua Adierazitako aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak betetzea

1. Adierazitako aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak betetzeko betebeharra, salgaiak aduana-erregimenean jarri ondoren, betebeharra ezarriko zaio deklaratzaileari eta baita beste pertsona batzuei ere. Kode honekin.

2. Artikulu honen 1. paragrafoan aipatutako pertsonak erantzukizuna izango dira estatu kideetako legeriaren arabera deklaratutako aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak hausteagatik.

133. artikulua Aduana-erregimenean jarritako salgaien estatu kide baten bahiketa, konfiskazioa edo jabetza (errenta) bihurtzearen ondorioak.

 1. Aduana-erregimenean jarritako salgaiak bahitu edo salgaiak estatu kideetako legeriarekin bat etorriz gero, aduana-prozedurak ondasun horiei dagokienez duen eragina bertan behera geratuko da.
 2. Salgaien bahiketa bertan behera uzteko edo haiei bahiketa ezartzeko erabakia hartzen bada, erabaki hori indarrean jartzen den egunaren biharamunetik aurrera hasiko da aduana-prozedura, edo erabaki horretan zehazten den eguna. .
 3. Aduana-prozedura berriro hastean, interesak, sortzapena eta ordainketa atal honen arabera ematen dira, aduana-prozedura eteteko aldian ez dira kobratuko edo ordainduko.
 4. Aduana-prozedurapean jarritako salgaien ebazpen baten bidez estatu kide baten jabetza (errenta) bihurtuz gero, aduana-prozedurak ondasun horiei buruz duen eragina amaitzen da.
 5. Estatu kideetako legeriaren arabera pertsona bat erantzukizun administratibo edo penalera eramateak aduana-prozeduraren arabera salgaiak erabiltzeko baldintzak ez betetzearekin lotzen bada eta onartutako ez betetzeak beste aplikazio bat egitea ezinezkoa dela dakar aduana-prozedura horren arabera, aduana-prozedura 15 egun naturaleko epean burutu beharko da pertsona erantzukizuna hartzeko dagokion erabakia indarrean sartu eta hurrengo egunetik aurrera.
  Aduana-prozedura klausula honen lehenengo paragrafoan zehaztutako epean amaitzen ez bada, aduana-prozedura amaitzen da, eta salgaiak aduana-agintariek atxikitzen dituzte Kode honetako 51. kapituluan xedatutakoaren arabera.