МЕНЮ

Salgaien aduana balioa zehazteko zuzentasuna egiaztatzea 1 metodo erabiliz

at
 1. Betetze zuzena egiaztatzean TPA (betetzen den kasuetan) baimendutako funtzionarioek egiaztatzen dute TPAn deklaratutako datu hauek aurkeztutako agirietan jasotako informazioa betetzen duten:
  • Saltzailearen eta eroslearen izena (abizenak, izen-abizenak, patronimikoa (baldin badago), bizilekua (pertsonentzako) eta eroslearen helbideari buruz - saltzailearen fakturan (fakturan) informazioa;
  • fakturaren zenbakiari eta datari buruz (faktura) TPAn - fakturan (fakturan) zehaztutako informazioa eta DT;
  • atzerriko merkataritza-hitzarmenaren (kontratua) kopuruari eta datari buruz, bai eta dauden eskaeren, gehiketen eta aldaketen TPAn ere, hitzarmen honetan zehaztutako informazioa, eranskinak eta haren aldaketak, baita TDn;
  • TPAn entrega-baldintzetan - fakturan (faktura) entrega-baldintzak, kanpo-merkataritzako kontratua;
  • TPAn benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioaren balioari buruz -fakturan (fakturan) eta DTan adierazitako balioa;
  • DTS-ko moneta-tasari buruz - DT-n adierazitako moneta-tasa;
  • Hitzarmenean aurreikusitako karga osagarrien eta (edo) kenkarien zenbatekoari buruz, TPAn - fakturetan (fakturetan) eta bestelako dokumentuetan jasotako informazioa;
  • DTS prestatu zuen pertsonari buruzko informazioari buruz - DTn zehaztutako informazioa.
 2. Aitorleak (aduana-ordezkariak) salgaien aduana-balioa zehazteko metodoa hautatzen duen ala ez egiaztatzen dutenean, baimendutako funtzionarioek ekintza hauek burutzen dituzte:
  1. transakzioaren izaera eta deklaratutako aduana-prozedura argitzea;
  2. ezarri aduana lurraldera esportatzeko salgaiak salgai daudela EAEE eta transakzioa kanpoko merkataritzako salerosketa transakzioa da.
   EAEUren aduana-lurraldera esportatzeko salgaien salmentaren agiri-froga atzerriko merkataritzako salmenta-kontratuak (ordainpeko hornidura-kontratuak), merkataritzakoak, bankuak (ordainketa) eta bestelako dokumentuak dira. EAEko aduana-lurraldera esportatzeko salgaiak saltzen ez direnean (adibidez, doako entrega, truke transakzioa) aduana-balioa ezin da zehaztu Hitzarmenaren 4. eta 5. artikuluen arabera;
  3. egiaztatu eta ziurtatu transakzio-balioa aduana-balio gisa onartzeko baldintza hauek betetzen direla:
   • a) ez dago inolako mugarik erosleak ondasunak erabiltzeko eta besterentzeko eskubideetan (adibidez, salgaiak berriro saltzeko eskubidearen gaineko murrizketak), salbu eta honako hauek direla:
    • EAEUko organoen baterako erabakiz ezarritakoa;
    • salgaiak saldu daitezkeen eskualde geografikoa mugatzea;
    • ez dute eragin nabarmenik salgaien kostuan.
     Murrizketa horiek badaude, aduana-balioa ezin da zehaztu Akordioaren 4. eta 5. artikuluekin bat;
   • b) ondasunen salmenta edo horien prezioa ez da baldintza edo betebeharren mende, eta horrek ezin du ondasunen prezioan kuantifikatu (adibidez: erosteko baldintzetan soilik eskatzen den izen bateko ondasun bat erostea eskari-maila baxuko beste ondasun bat; atzerriko transakzio ekonomiko batek aurreikusi gabeko hirugarrenen transakzioan parte hartzea, ondasunak eskuratzearekin, biltegiratzearekin, eraketarekin lotutako kostuak sortuz, erosleak itzultzen dituena; benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioa. ondasun, lan-kontratuak emandako zerbitzuen kostuaren igoeraren ondorioz murriztua);
   • c) gero salgaien salmentatik, beste modu batean beste era batera botaz edo erosleak ondasunak erabiltzeagatik lortutako diru-sarreren edo etekinen zatirik ez zaio saltzaileari zuzenean edo zeharka ordainduko, 5. artikuluaren arabera karga osagarriak egin daitezkeen salbu. Hitzarmenekoa.
    TPAk atzerriko merkataritza hitzarmen batean eta (edo) beste dokumentu batzuetan badagoela adierazten badu, ondasunen ondorengo salmenten ondorioz jasotako diru sarreren zati bat, ondasunak beste modu batera botatzea edo horien erabilera zuzenean ordaindu beharko da. edo zeharka saltzaileari, baimendutako funtzionarioek sinetsita daude diru-sarreren kopuru hori TPAn kuantifikatu, dokumentatu eta zuzen adierazita dagoela;
   • d) eroslea eta saltzailea elkarren artean erlazionatutako pertsonak dira eta deklaratzaileak (aduana-ordezkariak) emandako edo aduana-agintaritzak beste modu batean jasotako informazioak adierazten du saltzailearen eta eroslearen arteko harremanak ez zuela eragiketaren balioa eragin.
 3. Transakzio-balioa aduana-balio gisa onartzeko baldintzak betetzen badira, baimendutako funtzionarioek egiaztatzen dute deklaratzaileak (aduanako ordezkariak) deklaratutako aduana-balioaren egituraren zehaztapena zuzena dela. Aitortzaileak (aduanako ordezkariak) egindako kalkuluen zuzentasuna egiaztatzean, baimendutako funtzionarioek ekintza hauek egiten dituzte:
  1. egiaztatu TPAn aduana-balioa kalkulatzeko oinarriak zehazteko zuzentasuna:
   • a) benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioaren kalkuluen zuzentasuna, deskontuak (halakorik balego) kontuan hartuta, eta aduanako balorazioan kontuan hartzeko aukera;
   • b) saltzailearen eta ondasunen eroslearen arteko kontratu-harreman bat egotea, erosleak saltzaileari edo saltzaileak hirugarrenei zeharkako ordainketak ematea (adibidez, publizitatearen ordainketak salgaien kostuaren zati bat itzultzeko). ;
   • c) truke-tasaren aplikazioaren zuzentasuna eta Errusiako Federazioaren dibisa moneta bihurtzea atzerriko monetan;
  2. egiaztatu zerga gehigarrien beharra eta zuzentasuna benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioaren gaineko zerga-balioa zehazterakoan, gertakari hauek ezarriz:
   • a) erosleak benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko preziotik bereizita ala bitartekariei (agenteei) ordainsaria izan ala eta saltzailearen izenean eta (edo) ordez diharduten ordezkariei (adibidez, salgaien garraioa antolatzeagatiko ordainsaria);
   • b) ea erosleak, benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko preziotik bereizita, ontzien kostuak ordaindu zituen, aduanetarako helburu gisa inportatutako salgaiekin osotasunean hartzen den;
   • c) erosleak ontziratzeko kostuak benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko preziotik bereizita ordaindu dituen ala ez, ontziratzeko materialen kostua eta ontziratzeko lanen kostua barne;
   • d) erosleak Hitzarmenaren 2. artikuluko 1. paragrafoko 5. idatz-zatian zehaztutako ondasun eta zerbitzuen saltzaileari hornidurak ematen dizkion (zuzenean edo zeharka, dohainik edo prezio murriztuan);
   • e) saltzaileak, zuzenean edo zeharka, ondorengo salmentaren, beste modu batean besterentzearen edo inportatutako ondasunen erabileraren ondorioz jasotako diru-sarreren (sariren) zati bat jasotzeko eskubidea duen ala ez;
   • f) ea erosleak, benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko preziotik aparte, garraiatzeagatik (garraiatzea), kargatzea, deskargatzea edo berriro kargatzeagatik eta ondasunak garraiatzearekin (garraiatzearekin) lotutako beste eragiketa batzuengatik ordaindu duen. aduana bakar batera iristea EAEUren lurraldea;
   • g) ea erosleak ordaindu duen (osorik edo zati bat) asegurua, salgaiak nazioarteko garraiatzeagatik benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko preziotik bereizita;
   • h) atzerriko transakzio ekonomikoak lizentzia eta antzeko beste ordainketa batzuk ematen dituen jabetza intelektuala erabiltzeko (patenteen, marken, egile-eskubideen ordainketak barne) balioetsitako (inportatutako) ondasunei dagozkienak eta erosleak zuzenean edo zeharka ekoitzi dituen edo behar dituenak. egin ondasun estimatuen salmenta baldintza gisa, ondasun horiengatik benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioan sartzen ez den zenbatekoan. Ikuskapen horren emaitzen arabera, benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioaren gaineko gastuak egin behar direla agerian uzten bada, baimendutako funtzionarioek egiaztatu egingo dute:
    • ea deklaratzaileak (aduana-ordezkariak) zergarik egin duen aduanako balioa osorik zehazteko;
    • aitortzaileak (aduanako ordezkariak) zehaztutako kargak ezartzean erabilitako datuak dokumentatuta dauden eta kuantitatiboak eta fidagarriak diren;
  3. Benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioaren kenkariak, eta Akordioaren 5. artikuluan aurreikusitakoak, aitortzaileak (aduanako ordezkariak) deklaratutakoak, aduana-agintaritzak kasu hauetan onartzen ditu:
   • baldin eta aitortzaileak (aduanako ordezkariak) deklaratutako kenkariak Akordioaren 2. artikuluko 5. paragrafoak xedatzen baditu;
   • benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioaren gaineko erreklamatutako kenkariak atzerriko merkataritza hitzarmenean eta fakturan edo aparteko kontuan nabarmentzen badira;
   • aitortzaileak (aduanako ordezkariak) zehaztutako kenkariak egiterakoan erabilitako datuak dokumentatuta eta kuantitatiboki zehaztuta eta fidagarriak badira.
 4. Adierazleak (aduana-ordezkaria) deklaratutako aduana-balioa eta haren osagai guztiak egiaztatzen dituen dokumentuaren baieztapena zuzena dela egiaztatzean datzak (aduana-ordezkariak) aurkeztutako agiriak eta bertan jasotako informazioa xede horretarako egiaztatzen dira. aduana-balioa zehazteko.
  Adierazitako aduana-balioaren eta haren osagai guztien agiri-froga egiaztatzean, baimendutako funtzionarioek merkantzien eta TPA-ren aitorpena egiteko dokumentuak egiaztatzen dituzte, baita informazio hau ere:
  • horietako bakoitzaren izen osoa, marka komertzialen, marken, modeloen, artikuluen, arauen eta antzeko ezaugarri tekniko eta komertzialen inguruko informazioa, fabrikatzailearen izena eta ondasunen kopuruaren eta kalitatearen arteko desadostasunarekin lotzen duen ondasunen zerrenda. transakzioaren baldintzetara;
  • ordainketa egiteko baldintzak;
  • salgaiak entregatzeko baldintzak;
  • Benetan ordaindutako edo ordaindu beharreko prezioari deskontuak emateko baldintzak, deskontuak ematen badira. Baimendutako funtzionarioek, deklaratutako aduana-balioaren eta haren osagai guztien agiri-frogaren egiaztapenaren barruan, transakzioaren edukia adierazten duten dokumentuetan antzeko informazioen arteko desadostasunik eta kontraesanen artean egiaztatzen dute, baita merkataritza, garraio, ordainketa ( likidazioa) eta ondasun berari lotutako beste dokumentu batzuk.
   Seinaleak badaude baliogabetasuna salgaien eta TPAren aitorpenean adierazitako informazioaren baieztapenean aurkeztutako agiriak, hitzarmeneko 4. artikuluaren arabera aduana-balioa zehazteko metodoa ez da aplikatzen.
 5. Aduana-balioa zehazteko zuzentasuna egiaztatzeko azken fasea, deklaratzaileak (aduana-ordezkaria) EAEU legeak eta Errusiako Federazioko aduanei buruzko legeriak ezarritako eskakizunak betetzen dituena da. adierazleak (aduana-ordezkariak) RMS erabiliz egindako aduana-balioa zehaztea, besteak beste, deklaratutako aduanek salgaien balioa aduana-agintaritzan saltzen den ondasun berdinekin eta (edo) antzekoekin egindako transakzioaren balioarekin eskuragarri dagoen informazioarekin alderatuz. EAEUren aduana-lurraldera inportatuta, Errusiako barne merkatuan duten salmentaren kostua, baita salgaien balioari buruzko informazioa katalogo ofizialen eta prezioen zerrenden arabera (eskaintza publikoak) (aurrerantzean - prezioen informazioa).